Expertmeeting beschut werk in Dalfsen

Wat: Expertmeeting beschut werk
Datum:
dinsdag 7 juni 2016
Locatie:
Gemeentehuis Dalfsen
Informatie:
Rik Bolhuis, Beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Dalfsen, telefoon 0529 488316, e-mail r.bolhuis@dalfsen.nl

Op dinsdag 7 juni wordt in het gemeentehuis van Dalfsen een bijeenkomst georganiseerd over beschut werk. De voorziening beschut werk is onderdeel van de Participatiewet (artikel 10b). De ambitie van het kabinet is dat landelijk op termijn 30.000 werkplekken worden gerealiseerd. Op dit moment is dat echter nog nauwelijks het geval. Dit heeft meerdere oorzaken. Onder andere onzekerheid over de financiering en de moeilijkheden bij het bepalen van de doelgroep. Ook geldt (nog) geen formele verplichting of taakstelling voor gemeenten voor het realiseren van de werkplekken. Hierdoor hebben gemeenten de beleidsvrijheid om wel of niet te kiezen voor beschut werk als voorziening.

Bepaling doelgroep
In het proces van beschut werk kunnen ruwweg drie fasen worden onderscheiden:

DETECTIE –> INDICATIE –> ORGANISATIE

De bijeenkomst richt zich met name op de indicatie. Wellicht dat later dit jaar over de andere fasen vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd. Bij detectie speelt bijvoorbeeld de vraag uit welke bronnen en bestanden de doelgroep moet worden benaderd. En welke rol spelen de scholen en de organisaties van dagbesteding hierbij? Bij ‘organisatie’ spelen bijvoorbeeld beleidsmatige vraagstukken over rechtspositie, begeleiding en dergelijke.

 In de wet is de doelgroep voor de voorziening beschut werk globaal omschreven. De omschrijving uit de wet zal dus specifieker moeten worden gemaakt om op individueel niveau te kunnen bepalen of iemand tot de doelgroep behoort. Vragen zijn onder andere:

  • Wat zijn de kernmerken van de doelgroep voor het beschut werk?
  • Waarin onderscheidt de doelgroep zich van de voormalige sociale werkvoorziening?
  • Waarin onderscheidt de doelgroep zich van andere voorzieningen zoals de garantiebanen of de (arbeidsmatige) dagbesteding?
  • Zijn er specifieke aandoeningen en beperkingen?
  • Welke mate van begeleiding en/of toezicht tijdens het werk is nodig?
  • Welke aanpassingen in het werk zijn noodzakelijk?
  • Wat is hun loonwaarde?

Programma
Tijdens de bijeenkomst zal enerzijds informatie worden vertrekt en anderzijds gaan de deelnemers zelf aan de slag. Praktijkgericht en interactief dus. Begonnen wordt met twee presentaties. Johan van Dalen van UWV WERKbedrijf Regio Zwolle zal aangeven op welke manier UWV de beoordeling doet. Behalve een verduidelijking van de criteria zal ook worden ingegaan op de vraag welke informatie nodig is om tot een oordeel te komen (‘het dossier’) en hoe de procedure bij UWV verloopt. Een tweede presentatie wordt verzorgd door Thomas Krikken van de Felua-Groep uit Apeldoorn. Deze organisatie verzorgt het beschut werk in opdracht van de gemeente Apeldoorn en heeft ervaring bij zowel de indicatiestelling als de organisatie.

Het tweede deel van de bijeenkomst zal bestaan uit workshops. Aan de hand van drie cases zullen de deelnemers zelf een beoordeling maken omtrent de doelgroep beschut werk.