Samen werken aan samenwerken in de regio Zwolle

De partners in Werkbedrijf Regio Zwolle (WRZ) werken samen aan de uitvoering van het regionaal Sociaal Akkoord. Onder het motto ‘Iedereen een baan, daar werken we aan’ gaat de aandacht daarbij met name uit naar mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een beperking, 50-plussers en PrO/VSO-jongeren zonder startkwalificatie. WRZ wil werkgevers motiveren en enthousiasmeren om in hun bedrijven en instellingen kansen voor juist die doelgroepen te creëren.

Daarnaast houden professionals van UWV en gemeenten zich dagelijks bezig met het matchen van de vraag naar en het aanbod van geschikte ‘reguliere’ kandidaten voor zeer uiteenlopende vacatures. Er wordt samen opgetrokken in grote wervingstrajecten en evenementen worden samen georganiseerd. Kortom, er wordt nauw samengewerkt om effectief en efficiënt te kunnen samenwerken.
Deze samenwerking heeft in het afgelopen jaar geresulteerd in mooie activiteiten, voor werkgevers én werkzoekenden. Een greep hieruit treft u hierna aan. Werkbedrijf Regio Zwolle ziet de toekomst van de regionale samenwerking met het volste vertrouwen tegemoet.

PDF – Samen werken aan samenwerken in de regio Zwolle

ROVA – Hele dagen buiten zijn als opstap naar een baan
Een jaar lang ervaring opdoen, vakgerichte cursussen volgen en dan doorstromen naar regulier werk. Dat was de inzet van een leerwerktraject voor 9 kandidaten bij ROVA in Zwolle. Drie (ex-)Wajongers vanuit UWV en zes jongeren uit het bestand van de gemeente Zwolle begonnen in februari 2016 op hun werkervaringsplaats, ontstaan vanuit een samenwerking van gemeente, UWV, ROVA, AOC De Groene Welle en CAVOI.

P-DIREKT – Klinkend succes: na jaren zonder werk dienst bij rijksoverheid
Geen uitval, hoge loonwaarden en werknemers die opleven na een lange periode van thuis zitten: de samenwerking tussen WRZ en P-Direkt mag als een klinkend succes worden gezien. Met een lichte vertraging begonnen op 1 juli 2017 de laatste zeven van in totaal 45 kandidaten aan hun nieuwe baan, bij Belastingdienst of ministerie van Veiligheid en Justitie. Binnen UWV zag men een stroeve start tussen vijf bureaucratische partijen veranderen in een slagvaardige samenwerking met korte lijnen.

DEFENSIE – Jongerenmiddag geeft realistisch beeld van werken bij Defensie
In mei vond op de Johannes Postkazerne bij Havelte een Jongerenmiddag Defensie plaats. De middag is – onder de paraplu van Werkbedrijf Regio Zwolle – georganiseerd door WSP Regio Zwolle met ondersteuning van Servicepunt Defensie. Als een van de grootste werkgevers van Nederland is Defensie ook in de Zwolse regio een waardevolle partner. De Jongerenmiddag maakte duidelijk dat werken bij Defensie om serieuze motivatie vraagt.

ENEXIS – 60-plussers aan de slag bij Enexis
Enexis gaat de komende jaren twee miljoen slimme meters in Nederlandse huishoudens plaatsen. Daarvoor zijn veel extra handen nodig. Het bedrijf nam daarom het initiatief om oudere, gekwalificeerde mensen bij te scholen tot slimme metermonteur. Om daarmee voldoende capaciteit voor plaatsing van de slimme meters te garanderen, maar ook invulling te geven aan Enexis’ maatschappelijke rol. Ze bieden gemotiveerde 60-plussers een kans, ook als dat extra aandacht vraagt.

CARROUSEL BANENAFSPRAAK – Netwerken met de doelgroep
In april werd in het Zwolse Stadskantoor de Carrousel Banenafspraak Netwerksessie gehouden; een coproductie van gemeente Zwolle en UWV. De Carrousel wordt 3 à 4 keer per jaar georganiseerd, soms met een speciaal thema. 62 werkzoekenden (Wajong/Wsw) gingen groepsgewijs en begeleid door hun coaches met de 25 standhouders (14 reguliere werkgevers en 11 re-integratiebedrijven) in gesprek. Doel was om beide partijen te laten netwerken, al dan niet voor een concrete vacature.

EN VERDER
Regionale WerkDag 2016. In oktober 2016 ontmoetten ca. 600 werkzoekenden en 60 werkgevers elkaar, werden vacatures gepresenteerd en werd informatie verstrekt over kansrijke sectoren/beroepen, opleidingen en ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Naast een vacaturemarkt waren er voorlichtingsbijeenkomsten over kansrijke sectoren, waarin werkgevers uit Techniek, Transport & Logistiek en Klantcontactcenters vertelden over mogelijkheden en perspectieven. Verder was er een Informatieplein, werden CV’s gecheckt en maakte een fotograaf profielfoto’s voor social media.

Vacaturekrant Kansen! Regionaal overzicht actuele vacatures dat elke dinsdag naar ca. 300 abonnees (professionals van gemeenten/UWV, re-integratiebedrijven, onderwijsinstellingen, etc.) wordt verstuurd. Vacatures zijn bestemd voor werkzoekenden die in doelgroepregister zijn opgenomen c.q. onder Banenafspraak vallen.

Kennisconferentie ‘Banenafspraak & publieke werkgevers: hoe te realiseren?’ Ca. 50 publieke werkgevers werden in september 2016, in plenaire sessies en themagesprekken, geïnformeerd over o.a. ‘Wat is het quotum en wat betekent dit voor uw organisatie?’ en ‘Het realiseren van inclusief beleid in een publieke organisatie’.

Bijeenkomsten ‘Invulling banenafspraak: hoe pakt u dat aan?’ In de vier subregio’s werden honderden werkgevers geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de banenafspraak. Wethouders, inclusieve ondernemers en inspirerende sprekers gaven acte de présence en namen aanwezigen mee in mooie succesverhalen en de uitdaging eens verder te kijken.

Effectieve en efficiënte werkgeversdienstverlening: professionals gemeenten en UWV zetten schouders eronder en slaan handen ineen
In het afgelopen jaar hebben de gemeenten in de regio en UWV/Werkgeversservicepunt Regio Zwolle samengewerkt bij de ontwikkeling en uitvoering van wervingsprojecten en opleidingstrajecten: van caissières voor Hornbach tot PHP-developers voor ICT-projecten, van store supervisors voor ZARA tot Verzorgenden IG voor Icare en van verkeerskundigen voor ‘Smart Mobility’ in de provincie tot klantenservicemedewerkers voor Achmea.

Door dergelijke trajecten op te zetten – soms op eigen initiatief, soms op verzoek van specifieke branches – wordt geprobeerd werkzoekenden weer een uitdaging te bieden, met meer kans op een baan in een kansrijke sector. Samen met werkgevers wordt gekeken naar concrete oplossingen om moeilijk vervulbare vacatures om te buigen c.q. anders in te vullen.

Een greep uit opdrachtgevers in de periode 2016-2017
ABN AMRO * Aethon * Attractiepark Slagharen * Bolletje * Broshuis * Conduent * CSU * Dinoland * Fintrex * Hornbach * Hudson’s Bay * Icare * IJsselheem * ITPH Academy * Jobtrans * LEC * PEC Zwolle * Primark * Smart Mobility Provincie Overijssel * Reestmond * Regionaal Techniek Centrum * Scania * Summercamp Heino * Taxiwerq * Van Buuren * Wehkamp * Zara *