Taalvaardigheid helpt bij vinden werk

“Het ontbreken van taalvaardigheid werkt belemmerend bij het vinden of behouden van werk. Zeker in een samenleving waar aan werknemers hogere eisen worden gesteld. We willen voorkomen dat werknemers uitvallen of worden uitgesloten door onvoldoende taalvaardigheid. Het ontbreken van taalvaardigheid heeft ook invloed op aanpalende levensgebieden: taalondersteuning kan noodzakelijk zijn op de plek waar mensen werken, leren, wonen en zorg ontvangen. We willen in 2016 bepalen hoe we dit thema kunnen verbinden met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Door die verbinding willen we de doelgroep beter kunnen bereiken.
We willen dat laaggeletterden naar vermogen volop kunnen meedoen in de samenleving en zullen de komende de jaren de regionale aanpak voortzetten.”

Vanuit bovenstaande visie stelt de Regio Zwolle, in samenwerking met taalaanbieders, zich ten doel het taalaanbod beter te organiseren en meer toegankelijk te maken.
De Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) is per 1 januari 2015 gewijzigd. Zwolle is als contactgemeente aangewezen voor de arbeidsmarktregio Zwolle en is derhalve budgethouder en penvoerder van het beleid laaggeletterden. Dat beleid en de verdeling van het regiobudget wordt in afstemming met de 13 regiogemeenten jaarlijks in een regioplan vastgelegd. Een van de doelstellingen van het beleid is de problematiek van laaggeletterden meer in samenhang te brengen met de ontwikkelingen in het sociaal domein. Schuldenproblematiek, eenzaamheid, (arbeids)participatie en/of gezondheidsproblematiek kan te maken hebben met taalachterstand. Taalondersteuning is daarbij geen apart doel op zich, maar wordt vooral ingezet in samenhang met deze levensgebieden. In 2015 is hiermee een begin gemaakt door de invoer van 14 Taalpunten per gemeente. De Taalpunten zijn een belangrijke schakel tussen vraag en aanbod.

Sinds 2013 is Zwolle één van de 6 deelnemende regio’s aan het succesvolle pilotprogramma ‘Taal voor het Leven’. Regio Zwolle staat landelijk bekend om zijn beleid en infrastructuur voor laaggeletterden. Dat is een gezamenlijke verdienste. Per 1 januari 2016 krijgt de pilot een landelijk vervolg met het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. Doelgroepen zijn regionale taalaanbieders, verwijzers, sociaal wijkteams, Taalpunten, wethouders, beleidsmedewerkers en consulenten.

Verder is regionaal de taalmeter ingevoerd als onderdeel van het aanvraagproces voor een uitkering en ter vaststelling van het taalniveau van der burger die zich bij het Taalpunt meldt. In de regio Zwolle heeft meer dan de helft van burgers die bijstand aanvragen een mate van taalachterstand. In 2016 heeft de regio een extra opgave met burgers met een bijstandsuitkering in verband met de invoer van de Wet taaleis.

Medio januari wordt met (een deel van) de doelgroep een bijeenkomst georganiseerd. Het programma bestaat o.a. uit een terugblik op de pilot en successen en een vooruitblik op het regioplan 2016 en het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. Hou de agenda in de gaten voor de juiste datum.

Meer informatie: Taal voor het leven en Actieprogramma Tel mee met Taal

Gepubliceerd op 26-11-2015