Beschut werk en Praktijkroute voor mensen met arbeidsbeperking

Gemeenten moeten aan mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen functioneren een voorziening in de vorm van beschut werk aanbieden. Mensen bij wie op de werkplek is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, moeten via de Praktijkroute worden opgenomen in het doelgroepregister.

Nadat uit onderzoek van de Inspectie SZW naar voren kwam dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken in gemeenten nog nauwelijks van de grond komt, kondigde staatssecretaris Klijnsma maatregelen aan: “Dit strookt niet met de doelstelling van de Participatiewet om personen naar hun mogelijkheden te laten werken. Het op voorhand niet aanbieden van de voorziening beschut werk, zonder de specifieke behoeften en mogelijkheden van mensen te kennen, is strijdig met de bedoeling van de wet dat maatwerk moet worden geleverd.”

Toegang
Om de toegang tot het doelgroepregister en het plaatsen op een baan te versnellen, is de Praktijkroute ingevoerd. Loonwaardemeting op de werkplek is ook een goede manier is om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. Gemeenten en werkgevers zijn sterk voorstander van deze methode die zij als minder bureaucratisch en minder omslachtig ervaren. Klijnsma verwacht op basis van het onderzoek dat de Praktijkroute positieve effecten zal hebben op zowel de vraag- als de aanbodzijde, met als resultaat het makkelijker en sneller realiseren van de banen voor de banenafspraak.
Het kabinet heeft met de sociale partners de afspraak gemaakt om in 10 jaar tijd 125.000 banen bij reguliere werkgevers beschikbaar te stellen voor mensen met een beperking. Belangrijk voor het welslagen van deze afspraak, is dat er bij het afsluiten van CAO’s rekening wordt gehouden met deze groep door ook loonschalen op te nemen vanaf 100 tot 120% van het wettelijk minimumloon (WML). Uit onderzoek van het ministerie komt naar voren dat deze loonschalen in steeds meer CAO’s zijn ingevoerd. In 239 van de 627 onderzochte CAO’s – die gelden voor driekwart van het totale aantal werknemers in ons land – zijn inmiddels loonschalen op WML-niveau aanwezig.  Eind 2017 moeten alle CAO’s hieraan voldoen.

Animatie Praktijkroute: https://youtu.be/JKI2BAaAvNU

Gepubliceerd op 16-02-2017