Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers

Wat is het?

Werkgevers met vestigingen in diverse delen van het land, vertelden al langer dat de verschillen in regelingen en afspraken per regio/gemeente, het aannemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bemoeilijkt.  In 2014 nam de Tweede kamer daarom een motie aan die hier verandering in moest brengen. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dit vervolgens opgepakt door de Programmaraad. Deze heeft, samen met de VNG-commissie Werk en Inkomen, het Schakelpunt Landelijke Werkgevers opgezet: een set van uniforme, regio-overstijgende afspraken ten behoeve van landelijk opererende werkgevers. Het Schakelpunt faciliteert, organiseert en levert een bijdrage aan de bevordering van de inclusieve arbeidsmarkt en een betere match tussen vraag en aanbod in het kader van de Participatiewet. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met UWV. Het Schakelpunt heeft drie doelstellingen:

  • Met werkgevers komen tot arrangementen met een beperkte set aan generieke afspraken;
  • Verbinding tot stand brengen tussen de landelijke werkgevers, landelijke afspraken en regionale uitvoering;
  • Het opzetten van één loket voor werkgevers: een gezamenlijk telefoonnummer en e-mailadres.

Wat betekent het voor de regio?

Het Schakelpunt biedt de regio mogelijkheden tot extra uitstroom van werkzoekenden. Met de inzet van regionale projecten kan de regio in samenwerking met ketenpartners UWV, gemeenten en SW-bedrijven kandidaten bemiddelen naar werk. Verder faciliteert het Schakelpunt de regio bij het uitwisselen van knelpunten en oplossingen en betrekt zij de regio bij diverse evaluatiemomenten.

Om het draagvlak voor de arrangementen in het land te vergroten, inventariseert het Schakelpunt de werkgeversinstrumenten in alle 35 arbeidsmarktregio’s. Anderzijds brengt het Schakelpunt de personeelsbehoefte en specifieke wensen van werkgevers in kaart. Arrangementen worden in concept voorgelegd aan de regio en de input wordt verwerkt. De regio kan zelf besluiten of ze al dan niet intekenen of deelnemen aan een arrangement.

Iedere arbeidsmarktregio heeft een Schakelpunt-contactpersoon. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt voor de regio en heeft een belangrijke rol in het werkend krijgen van de arrangementen. Hij of zij kan input leveren, besluitvorming organiseren en schakelen naar de uitvoering in de regio.

Voortgang en resultaten

Kruidvat en Trekpleister zijn de eerste werkgevers die landelijke afspraken  hebben gemaakt.  A.S. Watson Benelux, de moedermaatschappij van Kruidvat en Trekpleister, heeft met 33 arbeidsmarktregio’s een overeenkomst ondertekend waarin zij afspreken zich in te zetten voor een sterke vereenvoudiging van de werving van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het maken van eenduidige afspraken met de arbeidsmarktregio’s, past binnen de ambitie van de drogisterijketens om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven in één van haar winkels aan de slag te gaan. Doordat de winkelketen erin is geslaagd om in 33 van de 35 arbeidsmarktregio’s dezelfde afspraken te maken, is sprake van een sterke vereenvoudiging van het wervingsproces. Met ruim 1.000 Kruidvat-winkels en 200 Trekpleister-winkels in 380 gemeenten is dit een grote stap vooruit in de werving van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de drogisterijketens. Werkbedrijf Regio Zwolle is hierbij aangesloten.

Jan Carel Uylenberg, directeur Human Resources A.S. Watson vertelt: ‘Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. We focussen ons hierbij op de talenten die elke medewerker heeft en kijken vooral naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen. Met de ondertekening van deze intentieverklaring vervullen wij een belangrijke voorbeeldfunctie voor andere landelijk opererende werkgevers in Nederland.’

Op dit moment lopen er ook gesprekken met Albert Heijn en de Vakschool van Randstad voor het maken van landelijke afspraken die worden vertaald naar de Regio Zwolle.

Meer info

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Gerlinde Scheper, Werkbedrijf Regio Zwolle:
e-mail: g.scheper@zwolle.nl / telefoon: 06 52 63 95 06. Of kijk op: www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers.