Kamerbrief ‘Werken met een beperking’

De Kamerbrief ‘Uitwerking breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen’ is op 20 november van het afgelopen jaar naar de Kamer gestuurd.  Staatssecretaris Van Ark heeft hier een concretere invulling  voor opgesteld zodat werkgroepen met de uitwerking aan de slag kunnen om invoering in 2020 mogelijk te maken. Met een reeks maatregelen en extra investeringen doet Van Ark voorstellen om problemen aan te pakken die nu spelen bij werk voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Het gaat om zowel de Wajong, de banenafspraak als beschut werk.

Het kabinet zet hiermee samen met werkgevers, gemeenten en uitvoerders op vier punten stappen voor verbeteringen bij werken met een arbeidsbeperking.

 1. De regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden
 2. (meer) Werken wordt aantrekkelijker
 3. Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden
 4. Duurzaam werk wordt gestimuleerd.

Verbeteringen

Veel mensen met een beperking kunnen zonder hulp minimumloon of meer verdienen. Voor wie dat niet kan, is er ondersteuning zoals loonkostensubsidie, jobcoaches, een no riskpolis en aanvullende uitkeringen. Deze instrumenten zijn er om werkgevers te stimuleren ook mensen die niet zelfstandig een minimumloon kunnen verdienen aan te nemen. Ook zij zijn waardevol op de werkvloer waardevol. Dit gaat steeds beter, maar nog niet altijd soepel. Werkgevers hebben soms met verschillende formulieren en regels te maken als ze mensen uit verschillende gemeenten in dienst hebben. Ook kan het nu zijn dat iemand die meer uren gaat werken, niet meer geld gaat verdienen. Werkgevers en werknemers weten elkaar nog niet altijd goed te vinden. En mensen verliezen soms het recht op hun oude uitkering als ze gaan werken, waardoor het onveilig voelt om de uitkering te verlaten. Dat moet dus beter.

Aan de slag

De maatregelen op hoofdlijnen zijn:

1. Eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden:

 • Vereenvoudiging loonkostensubsidie;
 • Ondersteuning op maat, adequate inzet van de jobcoach;
 • Wegnemen knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;
 • Verkenning aanpassing financieringssystematiek loonkostensubsidie gemeenten;
 • Benutting van de laagste loonschalen in cao’s;
 • Vereenvoudiging banenafspraak en quotum.

2. Werken aantrekkelijker maken voor mensen met beperkingen:

 • Vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie;
 • Belemmeringen wegnemen om vanuit de Wajong te gaan werken;
 • Simpel switchen in de participatieketen.

3. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden:

 • De matching in de arbeidsmarktregio’s en landelijk structureel versterken;
 • Extra impuls Perspectief op werk;
 • Extra impuls voor het creëren van baankansen voor jongeren uit het pro/vso-onderwijs;
 • Stimuleren beschut werk.

4. Het bijdragen aan duurzaam werk:

 • Het belang van duurzaam werk;
 • Verbetering van de regionale sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet;
 • Structureel loonkostenvoordeel (LKV) voor doelgroep banenafspraak.

Met een deel van de verbeteringen zijn werkgevers en gemeenten al aan de slag. Tegelijk wordt het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong open voorbereid. Ook komen er werkgroepen met een strakke termijn om een aantal voorstellen de komende maanden uit te werken.