Kennisdocument Banenafspraak vernieuwd

De Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weergegeven in een handig kennisdocument. Daarmee krijgen werkgevers een goed overzicht van de inhoud van de Banenafspraak en de invulling van de mogelijke quotumheffing.

Het ministerie heeft deze week een nieuwe versie van het het kennisdocument ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ gepubliceerd. Deze versie vervangt de versies van maart en oktober 2015.

Welke banen tellen mee?
De overheid heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Als één baan wordt geteld 25,5 verloonde uren per week.  In het kennisdocument zijn een aantal wijzigingen aangebracht met betrekking tot welke banen meetellen voor de Banenafspraak:

  • Werkgevers kunnen nu via het werkgeversportaal van UWV nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen op basis van het burgerservicenummer. (zie vraag 9 in het kennisdocument)
  • Wsw-detacheringen van mensen die voor 2013 bij een SW-bedrijf werkten tellen alleen mee als extra baan als er ook mensen met een nieuwe voorziening beschut werk aan de slag zijn gegaan. Wsw-detacheringen van mensen die daarna vanaf de wsw-wachtlijst zijn ingestroomd tellen altijd mee. (zie vraag 26 en 43)
  • De banen die via inkoop van diensten tot stand komen tellen op dit moment niet mee bij de inkopende partij. Deze tellen wel mee bij de werkgever die de mensen in dienst heeft en die dienst levert aan de inkopende partij. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om verloonde uren aan de inkopende partij over te dragen. (zie vraag 44)
  • Wanneer mensen uit de doelgroep van de Participatiewet beter gaan presteren en een loonwaarde ontwikkelen boven het wettelijk minimumloon, worden zij uit het doelgroepregister gehaald. Zij tellen daarna nog twee kalenderjaren mee voor de Banenafspraak. (zie vraag 31)

Welke financiële ondersteuning is er?
Ook zijn er wijzigingen aangebracht met betrekking tot beschikbare ondersteuning voor werkgevers:

  • Als een werknemer in het doelgroepregister is opgenomen, hebben werkgevers gedurende drie jaar recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting bedraagt maximaal 2000 euro op basis van een werkweek van 36 uur. Via de regelhulp premiekortingen kan een werkgever nagaan of recht op premiekorting doelgroep Banenafspraak bestaat. (zie vraag 51)
  • Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers onder voorwaarde recht op een lage-inkomensvoordeel (LIV) als ze werknemers in dienst hebben die tussen de 100 en 120 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Ook hier kan een werkgever nagaan of hij recht heeft op premiekorting via de regelhulp premiekortingen. (zie vraag 46)
  • Binnenkort komt er voor werkgevers een forfaitaire loonkostensubsidie beschikbaar. Dat wil zeggen dat een werkgever in (maximaal) het eerste half jaar van een dienstverband een vaste loonkostensubsidie kan krijgen van 50 procent van het Wettelijk Minimum Loon. Aan het einde van het halve jaar volgt de loonwaardemeting op de werkplek en past de gemeente de loonkostensubsidie aan. (zie vraag 49)
  • Binnenkort is het ook mogelijk om loonkostensubsidie aan te vragen voor schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs die al in dienst zijn bij een werkgever en tot de doelgroep Banenafspraak horen. (zie vraag 48)
  • Er kan sprake zijn van eventuele regionale of lokaal aangeboden instrumenten. Hiervoor kunnen werkgevers terecht bij de regionale Werkgeversservicepunten.

(Bron: www.opnaarde100000.nl)

Gepubliceerd op 03-03-2016