UWV, partner in Werkbedrijf Regio Zwolle

In Werkbedrijf Regio Zwolle werken 14 gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijsinstellingen samen. Wie zijn die partners? Wat drijft hen? De komende weken stellen we deze organisaties kort aan u voor. Deze keer: UWV.

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen zij als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV voert wettelijke en aanvullende taken uit en richt zich op vier kerntaken. De visie en missie van UWV zijn hierbij leidend.

Visie en missie
‘Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken door werken voor mensen te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.’ UWV wil ‘Steeds meer mensen aan het werk door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.’ Dat betekent dat iedere werkzoekende zo snel mogelijk aan de slag moet en dat iedereen die kan werken voor werkgevers bereikbaar moet worden gemaakt.

Kerntaken

  • Werk: mensen stimuleren om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. Hierbij met gemeenten en private partijen samenwerken. Ondersteunen werkgevers bij het vinden van personeel.
  • Indicatiestelling: volgens vastgestelde criteria beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden.
  • Uitkeren: tijdig en correct uitkeringen verzorgen als werken niet of niet direct mogelijk is.
  • Gegevensbeheer: ervoor zorgen dat mensen slechts één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeven te geven.

Doelstelling
Het doel van UWV is om mensen aan het werk te houden. Dit doen ze door werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen.

Samenwerken
UWV kan zijn taken niet alleen uitvoeren en zoekt in de 35 arbeidsmarktregio’s en regionale werkbedrijven constant en actief de samenwerking met gemeenten, werkgevers, wetenschappers, werkzoekenden en experts. Daarbij ligt de focus op ondersteuning van elkaars dienstverlening, het benutten van elkaars expertise en het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten. Werkgevers zijn voor UWV onmisbare partners om werkzoekenden aan een baan te kunnen helpen.

www.uwv.nl

www.werk.nl

Gepubliceerd op 07-12-2015