Knelpunten en kansen in Meppeler keten van onderwijs, arbeidsmarkt en economie

De gemeente Meppel is van mening dat arbeidsmarktbeleid met stip in relevantie stijgt en heeft daarom opdracht gegeven om de keten onderwijs, arbeidsmarkt en economie in beeld te brengen. De economie trekt aan, de vraag naar gekwalificeerd personeel in veranderende omstandigheden neemt toe en de vestigingsfactor voor bedrijven wordt nadrukkelijk beïnvloed door de aanwezigheid van goed arbeidspotentieel. Knelpunten moeten we inzichtelijk maken om oplossingen te vinden. Dit zit niet meer in de specifieke onderdelen, maar we moeten de kansen pakken in de hele keten.

Tijdens de expertsessie met partners uit voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, Werkbedrijf Regio Zwolle, UWV en VNO-NCW zijn aan de hand van praktische casussen verschillende punten over tafel gegaan. We hebben geconstateerd dat een brede benadering van arbeidsmarktvragen nodig is, gezien de aantrekkende economie, maar vooral de veranderingen in de vraag naar arbeid – als gevolg van digitalisering, robotisering, globalisering. Daarom zijn onder meer bij- en omscholingstrajecten belangrijk. De focus ligt nu veelal bij de link tussen reguliere opleidingen voor jongeren en arbeidsmarktvragen. We moeten breder kijken naar verdwijnende banen en ‘21st century skills’ die voor de hele werkende regio Zwolle gelden. De samenwerking met onderwijs biedt prachtige kansen om meer modulair en gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. Dit kan invulling geven aan ‘leven lang leren’ en door kortdurende opleidingen en kwalificaties voor bij- en omscholing.

Onze eerste analyse op grond van de expertsessies leidt tot vier thema’s waaraan we willen werken:

Brede aanpak van arbeidsmarktvraagstukken

 • Instroom: vanuit opleidingen naar werk
 • Doorstroom: omscholing van ‘verdwijnende’ naar ‘nieuwe’ taken
 • Leven lang leren: ‘21st century skills’ en besef van duurzame inzetbaarheid
 • Uitstroom: waar vindt komende jaren pensionering plaats in welke omvang?; benutten senioren

Toekomstbeeld van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt – korte en langere termijn

 • Arbeidsmarktanalyse
 • Inventarisatie potenties van thuiszitters
 • Bestandsanalyse

Versterken van een gedifferentieerde benadering – op individueel niveau

 • Gepersonaliseerd leren
 • Modulair opleiden
 • Inclusiviteit, beschikbaarheid, wendbaarheid

Versterken van de keten en verminderen van verkokering

 • Bij elkaar brengen onderwijs en bedrijfsleven, via de band van de inhoud (bijv. toekomstbeeld, wederzijdse ontwikkelingen)
 • Specifieke thema’s: voortijdig schoolverlaten, zorg op school, …

De komende periode gaat de gemeente Meppel de resultaten van de inventarisatie verder met de betrokken partners uitdiepen. Parallel hieraan willen we in een specifieke branche of een afgebakend werkgebied starten met een arbeidsmarktanalyse om de ervaringen ook vanuit de praktijk op te pakken. Wordt vervolgd …

Gepubliceerd op 28-11-2017.