Pilot Social Return met een jaar verlengd

Aan het Bestuurlijk Overleg en het Portefeuillehoudersoverleg is de evaluatie van de SROI-pilot voorgelegd. Zij stemden in met de verlenging van de regionale SROI-aanpak. De opdracht in het komende jaar? Naast het reguliere werk gaat dat om de ondersteuning van gemeenten bij de verdere implementatie en borging van het regionaal afgesproken SROI-beleid, het voorbereiden van dienstverleningsovereenkomsten met de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta en het verkennen van mogelijkheden tot structurele financiële dekking.

De aanbevelingen waren als volgt. Continueer de centrale georganiseerde regionale SROI-aanpak in de Arbeidsmarktregio Zwolle. Doe dat in lijn met landelijke ontwikkelingen op gebied van regionalisering. Niet alleen het gemeentelijke inkoopvolume maar ook die van (semi)publieke organisaties zoals die van provincie en waterschap kunnen worden benut.  SROI is een vliegwiel op regionaal niveau voor sociale inclusie. Eenduidig handelen en ontzorging voor ondernemers en opdrachtgevende partijen is daarin een voorwaarde.

Conclusies
De regionale SROI-aanpak sluit volledig aan op landelijke SROI-uitgangspunten en aanbevelingen van de Werkkamer en ook op de ambities  van de Provincie Overijssel.
De regionale SROI-aanpak heeft potentie en meerwaarde: Unaniem commitment van gemeenten en provincie is bepalend voor het te behalen volume en de mogelijkheid om eenduidig te handelen in een publiek private samenwerking met partners.
Een expertisecentrum SROI op het niveau van de arbeidsmarktregio heeft voldoende body, biedt daardoor continuïteit en is in staat om de SROI-verplichtingen op regioniveau te effectueren. Opbrengsten komen ten goede komen aan de gehele Arbeidsmarktregio Zwolle.
Implementatie van het SROI-beleid in alle gemeenten van onze arbeidsmarktregio vraagt nog meer tijd. SROI heeft namelijk impact op meerdere vakdisciplines zoals inkoopadvies, projectleiding en contractmanagement én SoZaWe. In het proces van  implementatie van SROI moeten al deze afdelingen en disciplines worden geïnformeerd en betrokken. Dit zijn afdelingen en disciplines die niet vanzelf met elkaar afstemmen. Dit implementatieproces is bij verschillende gemeenten nog gaande.


Situatie voor de pilot
Social Return On Investment (SROI) werd in de Arbeidsmarktregio Zwolle, bij aanvang van deze pilot, door gemeenten verschillend toegepast, niet structureel opgenomen als eis in de aanbesteding, en veelal niet geëffectueerd. Kortom, SROI was onvoldoende geborgd. Vanuit een gezamenlijke wens om hierin verandering te brengen is een eenduidige regionale werkwijze afgesproken. Wethouders Vos, Smidt en Veldhoen namen hiertoe het initiatief.

Pilot SROI
Deze is maart 2016 gestart: Benut het SROI-potentieel uit het gezamenlijk gemeentelijk en provinciaal inkoopvolume voor sociaal-maatschappelijk rendement, doe dat volgens een uniforme werkwijze en biedt support vanuit de regio:

  • Kom tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven: hanteer een uniforme werkwijze.
  • Gebruik een bewezen methodiek (bouwblokken) en benut de reeds aanwezige expertise.
  • Ga qua regionale samenwerkingsvorm in eerste instantie voor een ‘groeimodel’, twee kwartiermakers SROI ontzorgen gemeenten en ondernemers in arbeidsmarktregio Zwolle.
  • Probeer deze samenwerkingsvorm gedurende één jaar uit, evalueer na het pilotjaar en draag zorg voor verdere besluitvorming.

Alle partners in het Werkbedrijf hebben zich aan de pilotvoorwaarden gecommitteerd en stelden eind februari 2016 budget beschikbaar voor het uitvoeren van een pilot. Twee kwartiermakers (Henk de Leeuw en Jenny van de Weg) vormen samen het Expertisecentrum SROI (ESR). Het ESR  is vanaf maart 2016 operationeel en stelt haar diensten beschikbaar aan gemeenten en ondernemers.

SROI-pilot in cijfers, per 20-01-2017
Aantal aanbestedingen (contracten) in werkvoorraad: 46
Aantal opdrachtnemers: 36
Totale contractwaarde: € 54,8 miljoen
Totale SROI-waarde: € 2 miljoen (gemiddelde SROI-verplichting 3,7% van de contractwaarde).

Contracten zijn afkomstig van:

  • gemeente Raalte (9 contracten)
  • gemeente Zwolle (24 contracten)
  • provincie Overijssel (12 contracten)
  • waterschap Drents Overijsselse Delta (1 contract).

Momenteel zijn 21 contracten afgerond, 27 zijn nog in uitvoering.

Aantal plaatsingen(o.b.v. 46 aanbestedingen)
Er zijn 224 kandidaten geplaatst waarvan er 140 uit de arbeidsmarktregio Zwolle komen.

 

Waar komen de kandidaten uit onze regio vandaan?
Dalfsen (5), Hattem (1), Heerde (2), Kampen (1), Meppel (1), Oldebroek (1), Ommen-Hardenberg (3), Raalte (6), Staphorst (1), Steenwijkerland (1), Zwartewaterland (3), Zwolle (82), Onbekend, niet uit Zwolle wel binnen regio (33). ‘Onbekend’ is uit de periode voor ingebruikname Wizzr.
De opbrengsten van SROI-verplichtingen van de gemeenten Raalte en Zwolle, de provincie en het waterschap laten zien dat deze ten goede komen aan de gehele arbeidsmarktregio Zwolle, plaatsingen van kandidaten worden beter gerealiseerd op regionale schaal dan op gemeentelijke schaal.

Waar zijn de opdrachtnemers gevestigd
13 opdrachtnemers zijn gevestigd binnen de arbeidsregio Zwolle. 23 opdrachtnemers zijn daarbuiten gevestigd, tot in Noord- en Zuid-Holland aan toe.